Jana Follrichová

Pri Štadióne 30
900 21
Svätý Jur
tel.:
0905 452 007

follrichova@uctujem.sk
office@uctujem.sk
info@uctujem.sk

Kompletné vedenie účtovníctva
jednoduché a podvojné účtovníctvo
majetok, odpisy majetku, evidencia
vedenie pokladnice, bankové výpisy
mesa
čné, štvrťročné spracovanie DPH
evidencia neplati
čov, kontrola faktúr, spracovanie príkazov na úhradu (domáce aj zahraničné)
štatistiky, výkazy, reporty, finan
čné správy
koncoro
čné analýzy, predpoklady hospodárenia a uzávierky
spracovanie
DAŇOVÉHO PRIZNANIA so všetkými podkladmi
asistencia pri da
ňovej kontrole
fakturácia, pomoc pri vystavovaní dokladov, evidencia odberate
ľov a dodávateľov
všetko v súlade s platnou legislatívou

Skladové hospodárstvo
vedenie skladu, tvorba cien, cenová politika
evidencia stavu zásob, mesa
čná inventúra
spracovanie manka, vy
číslenie škôd
koncoro
čná celková inventúra
štatistiky, predajnos
ť, analýzy (ročné, mesačné)
príjemky, výdajky, skladové karty
riešenie problémov v sklade, preh
ľadný systém
spracovanie objednávok

Archivácia
vedenie dokumentov v prehľadnej databáze
ozna
čovanie a archivácia podľa predpisov
digitálna archivácia
Mzdy a personalistika
celkové vedenie miezd (odvody, dane,
poplatky)
prihlášky, odhlášky zamestnancov
spracovanie pracovno-právnych vz
ťahov,
zmluvy, dohody
evidencia dochádzky
stravné
slu
žobné cesty
komunikácia so Sociálnou a Zdravotnými pois
ťovňami
(PN, materská, dôchodok, podpora...)
komfortné slu
žby pre zamestnancov
(ro
čné zúčtovanie dane, zdravotného poistenia...)
príprava prevodných príkazov do banky
(mzdy, odvody, poistky zamestnancov...)
pri pou
žití hotovosti príprava mincovky, výplatných pások a vrecúšok
preh
ľadné spracovanie v prípade kontroly

Vozový park
spracovanie a vedenie knihy jázd, jej
kontrola
ru
čné alebo elektronické vyhotovenie
cestovné príkazy, slu
žobné cesty
evidencia poistného, opráv, príslušenstva
koncoro
čné podklady k účtovníctvu,
uzávierky kníh, nadspotreba
sledovanie nákupu PH, spotreby

INTRASTAT
pri zahraničnom obchode kontrola
vstupného a výstupného tovaru a materiálu
úplné spracovanie výkazu pre
Štatistický úrad
denné alebo mesa
čné vykazovanie


Ostatné služby na základe dohody...